Regler

1.GFNY Uppsala ("GFNY") är ett cykellopp med individuell tidtagning.

2. Deltagande

2.1. GFNY är öppet för cyklister som är 18 år eller äldre. GFNY har ensamrätt att bestämma antal deltagare och maxtider.

2.2. Cyklister som avtjänar ett förbundsförbud för dopingbrott får ej deltaga. Cyklister som har avtjänat sin avstängning får deltaga i loppet men kommer varken att få en individuell tid eller vara med i resultatlistan och kommer att få starta längst bak.

2.3. Varje cyklist måste försäkra att hens hälsotillstånd är sådant att de kan delta i tävlingen.

2.4. Varje cyklist ansvarar för att ha tillräckligt med försäkringsskydd. GFNY kan erbjuda ytterligare försäkringar efter egen bedömning.

2.5. Startavgift kan inte återbetalas, överföras eller uppskjutas. Ingen deltagare ska ha rätt till återbetalning av startavgiften i händelse av diskvalificering, inställd tävling, uppskjuten tävling eller modifiering av tävlingen.

2.6. GFNY förbehåller sig rätten att, efter eget bedömande, neka inträde, att när som helst återkalla anmälan om inträde och/eller diskvalificera en individ från evenemanget.

3. Utrustning

3.1. Cykel: alla vägsäkra cyklar är tillåtna. Följande är inte tillåtna: triathloncyklar, tempocyklar, cyklar med triathlon/tempostyre, tandem, e-cyklar, liggande cyklar  och cyklar med stolsitsar (förutom paraatleter) eller enhjulingar. Osäkra cyklar kan förbjudas när som helst under evenemanget.

3.2. Hjälm måste bäras av alla cyklister hela tiden och måste alltid vara säkert fästa med ett hakband under färd.

3.3. Tröja: den officiella tävlingströjan för respektive år måste alltid bäras. Inga undantag. Att bära en annan tröja kommer att leda till ett allvarligt tidsstraff eller diskvalificering.

3.4. Cykelnummer: nummerskylten med chip för tidtagning har remmar på baksidan och måste fästas på styret och vara väl synlig framifrån hela tiden. Varje ändring av nummerskylten kommer att leda till tidsstraff eller diskvalificering eller så kanske tidmarkeringen inte fungerar korrekt.

3.5. Tröjnummer: tröjnumret måste bäras på tröjfickorna, fästa med säkerhetsnålar. Varje felaktig placering eller ändring av numret kan leda till tidsstraff eller diskvalificering.

3.6. Armband: armbandet måste bäras hela tiden under evenemanget.

3.7. Deltagande cyklister måste ha med sig minst en reservslang och en fungerande pump eller CO2-patron.

3.8. Användning av hörlurar kommer att leda till omedelbar diskvalificering eller allvarliga tidsstraff.

4. Start

4.1. Cyklister utan sina GFNY-tröjor, cykelnummer, tröjnummer, hjälm och armband vid checkpointen kommer att nekas tillträde till startområdet.

4.2. Startfållorna stänger 15 minuter före start.

4.3. Startordning:

(1) VIP: Återkommande mästare från föregående år (totalt, åldersgrupper), gäster

(2) Kvalificerade cyklister och cyklister med proffslicens.      

(2.1) Topp 10 % av varje åldersgrupp av alla GFNY World-evenemang under de senaste 380 dagarna. Topp 20 % av varje åldersgrupp i de tidigare GFNY-mästerskapen.

(2.2) Licensierade cyklister i flera startfållor enligt deras ranking.

Minimikrav: aktiv Pro, aktiv högsta licensierade amatörkategori.

GFNY förbehåller sig rätten att begränsa den främre startfållan till kvalificeringar vid GFNY World-evenemang om det finns utrymmesbegränsningar.

Begäran att starta i startfålla för kvalificerade cyklister måste ske ske minst en månad före tävlingsdagen.

(3.) Allmänna GF-cyklister enligt deras åldersgrupp (yngre till äldre)

(4.) Cyklister som cyklar den medellånga banan.

(5.) Para-atleter med handcyklar

Alla deltagare måste starta i den startfålla man blivit tilldelad. Cyklister får starta i en startfålla längre bak än den avsedda. Om en cyklist försöker ta sig in i en startfålla längre fram än tilldelat kommer hen att placeras i den sista startfållan eller diskvalificeras.

5. Tävling

5.1. Alla cyklister får sin tid tagen med chip från start till mål. Den totala rankingen bestäms av pistoltiden. Ranking av åldersgrupper bestäms av nettotid (chip). Endast cyklister som fullföljer GFNY långdistansbanan är berättigade till tävlingsranking och priser.

Tidtagning sker även på den medellånga banan. Men det är inte en tävling.

5.2. Kategorier:

Kategori bestäms av cyklistens ålder den 31 december.

(1) total m/k

(2) 18-34 m/k

(3) 35-39 m/k

(4) 40-44 m/k

(5) 45-49 m/k

(6) 50-54 m/k

(7) 55-59 m/k

(8) 60-64 m/k

(9) 65-69 m/k

(10) 70-74 m/k

(11) 75-79 m/k

(12) 80+ m/k

(13) under 90 han och hon: de två deltagarnas åktid adderas. Man och kvinna måste vara inom 30 sekunder ifrån varandra vid varje kontrollpunkt. Det är tillåtet, och uppmuntras, att hjälpa varandra inom laget. Inga hjälpmedel för att knuffa eller dra är tillåtna.

(13) under 90 han och hon: de två deltagarnas åktid adderas. Man och kvinna måste vara inom 30 sekunder ifrån varandra vid varje kontrollpunkt. Det är tillåtet, och uppmuntras, att hjälpa varandra inom laget. Inga hjälpmedel för att knuffa eller dra är tillåtna.

(15) Lag om fyra (valfri sammansättning): tiden för de fyra snabbaste i laget adderas.

(16) En given åldersklass existerar som tävlingskategori om det finns minst en deltagare från den klassen.

(17) Könskategori definieras utifrån kön vid födseln (man eller kvinna).

5.3. Priser kommer att delas ut till de tre bästa i varje kategori. Fördelningen av priserna sker efter eget gottfinnande av GFNY. Priser som inte hämtas ut vid prisutdelningen kommer att delas ut till andra cyklister. Priser kommer inte att skickas eller överlämnas till någon annan än vinnaren.

5.4. Alla protester som rör slutordningen ska prövas och avgöras av överdomaren, vars beslut är slutgiltigt och som inta kan överklagas. Det är cyklistens ansvar att sätta sig in i tävlingens regler och banans sträckning före start. Att ta alternativa vägar eller genvägar leder till diskvalificering från den aktuella tävlingen och till avstängning från framtida GFNY.

6. Överträdelse

6.1. Ingen deltagare får vara respektlös mot tävlingsledare, funktionärer, personal, andra cyklister, volontärer, lokala invånare eller åskådare.

6.2. Ingen deltagare får använda fult eller kränkande språk under GFNY.

6.3. Ingen deltagare får angripa (ett olagligt försök, kopplat till den nuvarande förmågan, att skada en annan person) eller utsätta för våld (någon avsiktlig och olaglig användning av våld eller våld mot en annan person) mot någon som är kopplad till GFNY (inklusive men inte begränsat till deltagare, åskådare, offentliga tjänstemän, volontärer, personal, etc.).

6.4. Något av ovanstående kommer att leda till diskvalificering eller livslång avstängning för Gran Fondo New York Inc.-evenemang (inklusive men inte begränsat till GFNY World-evenemang).

7. Uppförande

7.1. Cyklister måste följa alla vägbestämmelser inklusive trafikljus och stoppskyltar om inte polis ger klartecken att fortsätta. Cyklister som inte följer regel kan få böter av lokal polis och/eller diskvalificeras och tas bort från evenemanget.

7.2. Ingen cyklist får göra en abrupt rörelse för att störa en annan cyklists framfart, varken avsiktligt eller av misstag.

7.3. Varje cyklist som utgöra en fara för andra cyklister kan diskvalificeras av GFNY antingen före, under eller efter tävlingen.

7.4. Att pusha, dra eller annan fysisk assistans bland cyklister är förbjuden i alla kategorier förutom i kategorin Han och Hon, där det uppmuntras att hjälpa varandra.

7.5. Ingen extern assistans är tillåten (inkl. men inte begränsat till teambilar, personliga supportbilar eller mottagande av förnödenheter från vägkanten).

7.6. Om en cyklist ligger på marken och uppenbarligen är i svårigheter, måste efterföljande cyklister stanna och hjälpa till om det inte redan finns minst tre personer som hjälper till. Du kan fortsätta om a) cyklisten mår bra eller b) medicinsk personal har anlänt. Hjälp andra, du kan själv behöva hjälp en dag.

7.7. Alla överträdelser med avseende på ovanstående kommer att leda till diskvalificering och livslångt avstängning från Gran Fondo New York Inc.-evenemang (inklusive men inte begränsat till GFNY World-evenemang).

8. Miljö

GFNY har åtagit sig att skydda miljön. All kassering av skräp eller mat utanför de avsedda sopkärlen vid hjälpstationerna eller "ekozonerna" är förbjuden och kan leda till tidsstraff eller diskvalificering och livslång avstängning från Gran Fondo New York Inc.-evenemang (inklusive men inte begränsat till GFNY World-evenemang).

All offentlig urinering är förbjuden och kan leda till diskvalificering, böter utfärdad av lokal polis och livslång avstängning från Gran Fondo New York Inc.-evenemang (inklusive men inte begränsat till GFNY World-evenemang).

9. Doping

9.1 GFNY är engagerad för en drogfri sport. Prestationshöjande läkemedel (PED) är förbjudna som förberedelse för och under GFNY. GFNY förbehåller sig rätten att genomföra dopingkontroller före, under och efter evenemanget.

9.2 Varje överträdelse av World Anti Doping Associations (WADA) regler kommer att leda till diskvalificering, återkrav av priser och livslång avstängning från Gran Fondo New York, Inc.-evenemang (inklusive men inte begränsat till GFNY World-evenemang). GFNY delar positiva dopingkontroller med andra evenemangsorganisationer såväl som allmänheten i stort när ett regelbrott har fastställts.

9.3 Om en cyklist vägrar att testas kommer hen att bli avstängd.

9.4 En cyklist som testar positivt på GFNY måste ersätta kostnaden för dopingkontrollen. Dessutom måste en sådan cyklist ersätta GFNY för eventuella skador av dess rykte som är en följd av hens positiva dopingkontroll. Om cyklisten är en del av ett lag som deltar på GFNY, kan laget hållas ansvarigt för denna skada.

10. Delta på egen risk

Alla som deltar och tävlar under dessa regler gör det på egen risk. Inget ansvar ska kopplas till GFNY eller någon av dess funktionärer med avseende på förlust eller skada som åsamkats eller orsakats av någon som tävlar eller deltar i GFNY.

11. Ändringar

Ändring av bana, datum, regel eller andra ändringar som gäller evenemanget kan ändras om det anses nödvändigt efter eget gottfinnande av GFNY.

Uppförandekod

Sponsors